مدیریت و کارکنان

khatibi

نوشین فروزانی

رئیس کتابخانه مرکزی دانشکدگان فنی

داخلی: ۵۱۰۱

khatibi

محجوبه نعیمی

معاون کتابخانه‌های دانشکدگان فنی

 • امور اداری و مکاتبات کتابخانه

  داخلی: ۲۲۲۷

khatibi

نرگس صادقی

کارشناس مسئول کتابخانه دانشکدگان فنی 2

 • امور مربوط به فهرست نویسی کتاب‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی و نشریات

داخلی: ۵۱۰۹

ناهید فرخ نژاد

کارشناس مسئول کتابخانه دانشکدگان فنی 1

 • امور مربوط به فهرست نویسی و آماده سازی کتاب‌ها و نشریات

داخلی: ۳۰۳۱

khatibi

مریم فتاحی

کارشناس کتابخانه دانشکدگان فنی 2

 • امور مربوط به بخش امانت

داخلی: ۵۱۰۵

khatibi

مهتاب سرتیپی

کارشناس کتابخانه دانشکدگان فنی 1

 • امور مربوط به ورود اطلاعات پایان نامه

داخلی: ۲۸۵۴

khatibi

مسعود بهمن آبادی

کارشناس کتابخانه دانشکدگان فنی 2

 • امور مربوط به پایان نامه‌ها

داخلی: ۵۱۰۶

khatibi

علیرضا اشتری

کارشناس کتابخانه دانشکدگان فنی 1

 • امور مربوط به بخش امانت

داخلی: ۲۸۵۴

khatibi

نوروزعلی شجاعی

نگهبان کتابخانه دانشکدگان فنی 2

 • امور مربوط به صندوق امانت کتابخانه، کنترل ورود و خروج کتابخانه دانشکدگان فنی۲

داخلی: ۵۱۰۷

khatibi

داود احسانی

نگهبان کتابخانه دانشکدگان فنی 1

 • نگهبانی کتابخانه، کنترل ورود و خروج دانشکدگان فنی(مرکزی) 1