سازماندهی

با توجه به گسترش دانش و اطلاعات در قالب‌های گوناگون، ضرورت سازماندهی دانش و منابع اطلاعاتی از مهمترین فعالیت‌های هر کتابخانه به شمار می‌رود و شامل کلیه اقدامات لازم برای قابل دسترس نمودن منابع از طریق سیستم جامع کتابخانه است.

در بخش سازماندهی، منابع اطلاعاتی کتابخانه مورد بررسی تحلیلی و موضوعی قرار گرفته و در چارچوب استانداردهای بین المللی علم اطلاعات و دانش شناسی فهرست نویسی، رده بندی (بر اساس نظام جهانی LC (نمایه سازی و آماده سازی می‌شوند.

فعالیت‌های این بخش شامل موارد زیر می‌باشد:

  • فهرست نویسی و رده بندی کتاب
  • مستندسازی موضوعات
  • ورود اطلاعات کتاب شناختی در سامانه آذرسا
  • آماده سازی کتاب‌ها جهت ارسال به مخزن کتابخانه
  • تلفن تماس بخش سازماندهی دانشکدگان فنی ۱: ۶۱۱۱۳۰۳۱
  • تلفن تماس بخش سازماندهی دانشکدگان فنی ۲:  61115109