شرایط عضویت در کتابخانه

کتابخانه‌های دانشکدگان فنی موظف است صرفاً به اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه تهران سرویس‌دهی داشته باشد و سایر مراجعین به کتابخانه می‌توانند با توجه به شرایط مقرر به عضویت کتابخانه پردیس درآمده و از منابع موجود در کتابخانه استفاده نمایند.

عضویت آزاد کتابخانه‌های دانشکدگان فنی

اعضای هیاًت علمی و دانشجویان سایر دانشگاه‌ها می‌توانند با ارائه کارت دانشجویی معتبر و مراجعه حضوری عضو آزاد کتابخانه‌های دانشکدگان فنی شوند، عضویت آزاد به صورت روزانه ماهانه و سالیانه امکان پذیر است.

بدیهی است دانشجویان و محققانی که به عضویت کتابخانه‌های دانشکدگان فنی درمی‌آیند می‌توانند با توجه به ضوابط و مقررات از امکانات موجود در کتابخانه که شامل کتاب‌های فارسی و لاتین، کتاب‌های عمومی، پایان نامه‌ها و تالارهای مطالعه می‌باشد در محل، استفاده نمایند.